اخبار و رویداد هاپله برقی – راهروی متحرک

 
 
انواع پله های برقی IN DOOR , OUT DOOR , 35 – 30 DEGREE , HEAVY

سریال OG
ابعاد متغییر
وزن متغییر
قیمت متغییر بر پایه ارتفا